Õppetöö

Loovtöö


Loovtöö

Hindamise aspekt 5 4 3
 Loovtöö sisu Uudne ja  originaalne idee, isikupärane teemavaliku käsitlus ja
väga hea teostus
Hea idee ja korralik teostus Õpilasel on idee ja teostus
 Loovtöö protsess Tööprotsessi tähtaegne ja väga sujuv kulgemine Tööprotsessi tähtaegne ja sujuv kulgemine Tööprotsessis esineb üksikuid tõrkeid
 Loovtöö vormistamine  Suurepärane, isikupärane  ja väga korrektne
vormistus
 Korrektne vormistus  Esineb üksikuid puudujääke vormistuses
 Loovtöö esitlemine  Esitlus on väga sujuv, isikupärane  ja väga korrektne  Esitlus on sujuv ja korrektne  Esitlus tagasihoidlik

 

Hindamisskaala:
5        20-18      punkti
4        17- 15     punkti
3        14-12      punkti

 

Loovtöö korraldamise põhimõtted põhikooli kolmandas kooliastmes (7.-9. klass)

Loovtööks nimetatakse õpilase enda poolt välja mõeldud, kavandatud, teostatud ja
kaitstud (esitletud) tööd
Loovtööks vöib olla:
uurimus
kunsti-, käsitöö- või tehnoloogiaõpetuse projekt
video-või IT projekt
õppematerjali (audiovisuaalse või elektroonilise) loomine
pikajalist ettevalmistust nõudvast piirkondlikust, vabariiklikust või rahvusvahelisest õpilasvõistlusest või konkursist osavõtt
konkursi, kontserdi, võistluse, konverentsi või mõne muu ülekoolilise ürituse kavandamine ja korraldamine
kirjutatud ja lavastatud etendus, tantsu-, laulu- või showprogramm
omaloominguline kava
loodusvaatlused
maali, foto või mõni muu kujutava kunsti näitus
õpilasfirma
projekt
muu loominguline tegevus

Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt
Loovtöö sooritatakse üldjuhul 8. klassis
Loovtöö loetakse sooritatuks kui õpilane on:
esitanud loovtööpäeviku, mis sisaldab loovtöö kavandit, tegevusplaani,
tööjaotust (grupitöö puhul), ajakava
valmistanud loovtöö
esitlenud oma loovtööd teistele

Loovtöö üldkoordinaator on õppealajuhataja
Loovtöö tegemist ja sooritamist koordineerib klassijuhataja
loovtöö sooritamise protsessi tutvustab klassijuhataja 8. klassi esimese veerandi alguses
vastava temaatikaga tegelev aineõpetaja osutab abi
loovtöö teema fikseeritakse klassijuhataja poolt esimese veerandi lõpuks
Peale teema valimist avab õpilane loovtöö päeviku, kuhu kannab sisse:
töö teema
töö sooritaja / sooritajad
kirjeldus ( tegevused ja ülesanded, mis on töö sooritamiseks vaja teha)
ajakava
tehtud tegevused
töö analüüs
Enne töö esitlemist esitab töö klassijuhatajale ülevaatamiseks.
Esitlused toimuvad aprillis.
Loovtöö hindamisel võetakse aluseks loovtöö idee, sisu, protsess, vormistus ja esitlemine. Hindamine toimub hindamise mudeli alusel.
Loovtöö sooritamine on põhikooli lõpetamise tingimuseks.

Loovtöö

 

Hindamisskaala:
5        20-18      punkti
4        17- 15     punkti
3        14-12      punkti

 

Loovtöö korraldamise põhimõtted põhikooli kolmandas kooliastmes (7.-9. klass)

Loovtööks nimetatakse õpilase enda poolt välja mõeldud, kavandatud, teostatud ja
kaitstud (esitletud) tööd
Loovtööks vöib olla:
uurimus
kunsti-, käsitöö- või tehnoloogiaõpetuse projekt
video-või IT projekt
õppematerjali (audiovisuaalse või elektroonilise) loomine
pikajalist ettevalmistust nõudvast piirkondlikust, vabariiklikust või rahvusvahelisest õpilasvõistlusest või konkursist osavõtt
konkursi, kontserdi, võistluse, konverentsi või mõne muu ülekoolilise ürituse kavandamine ja korraldamine
kirjutatud ja lavastatud etendus, tantsu-, laulu- või showprogramm
omaloominguline kava
loodusvaatlused
maali, foto või mõni muu kujutava kunsti näitus
õpilasfirma
projekt
muu loominguline tegevus

Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt
Loovtöö sooritatakse üldjuhul 8. klassis
Loovtöö loetakse sooritatuks kui õpilane on:
esitanud loovtööpäeviku, mis sisaldab loovtöö kavandit, tegevusplaani,
tööjaotust (grupitöö puhul), ajakava
valmistanud loovtöö
esitlenud oma loovtööd teistele

Loovtöö üldkoordinaator on õppealajuhataja
Loovtöö tegemist ja sooritamist koordineerib klassijuhataja
loovtöö sooritamise protsessi tutvustab klassijuhataja 8. klassi esimese veerandi alguses
vastava temaatikaga tegelev aineõpetaja osutab abi
loovtöö teema fikseeritakse klassijuhataja poolt esimese veerandi lõpuks
Peale teema valimist avab õpilane loovtöö päeviku, kuhu kannab sisse:
töö teema
töö sooritaja / sooritajad
kirjeldus ( tegevused ja ülesanded, mis on töö sooritamiseks vaja teha)
ajakava
tehtud tegevused
töö analüüs
Enne töö esitlemist esitab töö klassijuhatajale ülevaatamiseks.
Esitlused toimuvad aprillis.
Loovtöö hindamisel võetakse aluseks loovtöö idee, sisu, protsess, vormistus ja esitlemine. Hindamine toimub hindamise mudeli alusel.
Loovtöö sooritamine on põhikooli lõpetamise tingimuseks.

Hindamise aspekt 5 4 3
 Loovtöö sisu Uudne ja  originaalne idee, isikupärane teemavaliku käsitlus ja
väga hea teostus
Hea idee ja korralik teostus Õpilasel on idee ja teostus
 Loovtöö protsess Tööprotsessi tähtaegne ja väga sujuv kulgemine Tööprotsessi tähtaegne ja sujuv kulgemine Tööprotsessis esineb üksikuid tõrkeid
 Loovtöö vormistamine  Suurepärane, isikupärane  ja väga korrektne
vormistus
 Korrektne vormistus  Esineb üksikuid puudujääke vormistuses
 Loovtöö esitlemine  Esitlus on väga sujuv, isikupärane  ja väga korrektne  Esitlus on sujuv ja korrektne  Esitlus tagasihoidlik