KIK projekt Väike kena kohakene

Väike kena kohakene

Projekti raames toimus septembrikuu ja oktoobrikuu jooksul 10 õppekäiku Võrtsjärve õppekeskusesse. Õpilased võtsid osa kalade programmidest.

I kooliastmes saadi õppeprogrammi käigus teada kalade eripäradest võrreldes maismaaloomadega, vaadeldi Järvemuuseumis elavaid kalaliike ning õpiti tundma olulisemaid liike.

II kooliastmes tutvuti Eesti mageveekaladega ja õpiti neid üksteisest eristama. Õpiti kalade ehitust ja kohastumusi eluks vees.

III kooliastmes analüüsiti kalade meelte olulisust ja eripära seoses veekeskkonnaga. Räägiti kaitsealustest liikidest ning võõrliikidest ja nende mõjust bioloogilisele mitmekesisusele ja kooslustele. Tutvuti ka säästva kalastamise ja kalanduse põhimõtetega.

Seekord jagasid õpilased õppekäigult saadud infot ka kaasõpilastega väikeste raamatute kaudu, mille õpilased ise valmistasid koostöös klassijuhatajaga. Raamatutest koostati näitus.

Projekti „Väike kena kohakene“ finantseerib Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) keskkonnateadlikkuse programmist. Kooli poolt esitatud toetuse taotlus aktiivõppeprogrammides osalemiseks rahuldati. Projekti kogumaksumus oli 7431 eurot, millest KIK toetas 6000 euro ulatuses.

Kristi Hints
Projekti koordinaator