1, 2, 43 – palju õnne, Paide Hillar Hanssoo põhikool!

Meie kool sai 43-aastaseks, põhikoolina töötanuna 2-aastaseks, meie koolimaja aga 1-aastaseks. Oleme veel noored! Meie koolis käis eelmisel õppeaastal palju külalisi, kelle esimeseks küsimuseks oli tihti – kes on Hillar Hanssoo ja miks on tema nimi seotud kooli nimega.

Hillar Hanssoo oli meie kooli esimene direktor. Tema juhtis kooli algus- ja kujunemisaastatel, mil pandi alus tänaseni püsinud traditsioonidele ja koolikultuurile. Ta töötas välja maleõpetuse metoodilised käsitlused koos harjutusülesannetega, mille alusel saavad õpilased maleõpetuse algtaseme. Tegelemine sellise arendava alaga aitab kaasa iseseisvalt ja süsteemikindlalt töötamise oskuse arendamisele, õpetab noort inimest oma tegevust analüüsima ning probleemidele lahendusi leidma. Oluline on ka vastutuse moment – tuleb ju maletajal oma käikude (tegude) eest ise vastutada ja ausalt reeglitest kinni pidada. Alates 2002. aastast  toimuvad igal aastal Hillar Hanssoo mälestusvõistlused males, mis on kogu vabariigis tuntud ja millest võetakse aktiivselt osa. Me kanname austusega Hillar Hanssoo nime ja jätkame tema loodud õpetuse järgi noortele maleõpetuse andmist. Me oleme erilised. Kui palju on Eestis koole, kus on maleõpetus õppekava osa?

Kersti Kivisoo
direktor

Kooli jaoks on möödunud kaks väga erilist kooliaastat – aasta õppimist kolmel ajutisel pinnal, aasta õppimist uues koolimajas ning distantsõppe aeg kevadel. Keegi ei oska ega julge veel ennustada, kuidas möödub eesootav õppeaasta, kuid usun, et kui me kõik anname endast parima, keskendume oma eesmärkidele ning toetame üksteist, siis me suudame igas olukorras leida midagi positiivset. Jätkame kooli traditsioonide hoidmist ja oleme loovad. Kool on õpilaste ja siin töötavate inimeste nägu.

Õppimine on koolis iga õpilase põhitöö.  Koolis on palju võimalusi õppimiseks. Õppimine toimub igal hetkel: olgu selleks tunnitöö, loovtöö ettevalmistamine, spordivõistlus, õppekäik või ekskursioon. Õppimine toimub igal pool ja iga õpetajate poolt korraldatud tegevuste või kohtumiste kaudu. Eesti kooliharidus on üks maailma parimaid. Haridusel on siiski üks täiesti uus väljakutse – hoida tervet mõistust. Emotsioonid on vajalikud, kuid teatud piirini. Jääme rahulikuks! Psühholoogid soovitavad oma unistusi ja eesmärke kirja panna, sest see aitab mõelda ja keskenduda. Minu suureks sooviks uuel õppeaastal on, et püüame mõista teisi inimesi. Elu kuldreegel ju on, et tehke teistele nõnda, nagu te tahate, et teile tehtaks. Inimestevahelistes suhetes on just väikesed asjad need, mis on tegelikult suured. Raskustest saame koos üle.

Hariduslike erivajadustega õpilaste osakaal on viimastel aastatel suurenenud. Kaasav haridus on probleemiderohke ja koolielus väga mitmetahuline protsess. HEV-õppurite kaasamisel on oluline õpikeskkond, vajalike tugisüsteemide kättesaadavus, õpilaste individuaalsetele vajadustele ja võimetele kohandatud õpe. Lähtuvalt kooli arengukavast oleme seadnud endale eesmärgiks toetada iga õppijat temale võimetekohase hariduse omandamisel. Panustavad kõik – riik, kohalik omavalitsus, kool ja vanemad. Kogu kaasava hariduse idee on kantud koostööst, kus õpetaja on teejuht. Muutus algab meist kõigist.

Tugev kool on iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav. Ettevõtlikkus ei ole ainult uute ettevõtmiste algatamine, vaid ka loov ja uuenduslik mõtteviis, oma tegevuse edukas kavandamine ja elluviimine. Ideaalis võiks igal õpilasel olla põhikooli lõpuks üks praktiline kogemus. Ka ebaõnnestumistest õpitakse. Meie Paide linna noorte ettevõtlikkus kasvab läbi eeskuju. Tegutsedes, olgu nendeks õppekäigud, ettevõtlusalased projektid, tervise- ja spordipäevad, tantsuetendus, jõulukontsert, projektipäevad, sündmuste ettevalmistamine ja läbiviimine, tuleb kogemus ning õpitakse midagi, mis jääb kindlat meelde. Püüame noortele neid uusi kogemusi anda. Teeme seda koos. Kool on avatud koostööle linna teiste asutustega!

Meie koolis töötavad tublid ja aktiivsed õpetajad, kes panustavad igapäevaselt õppijate arengu toetamisse, koostöösse ning nüüdisaegse õpikäsituse elluviimisesse. Tõeline tänu neile tuleb õpilastelt ja vanematelt. Uued väljakutsed nõudsid uut moodi avatud mõtlemis, inimesi, kes suudavad tulla välja uute ideedega, lahendada probleeme teistmoodi ja nutikamalt. Oluline on uskuda, et igaüks võib saada paremaks. Me ei lepi heaga. Me tahame saada suurepäraseks. Koolil on palju toredaid koostööpartnerid ja lapsevanemaid, kes on olnud mõistvad, toetavad ja lahenduse otsimisele orienteeritud. Meie kooli väärtuslikeim vara on meie inimesed. Oleme kõigile tänulikud ja hoiame üksteist!