Alustas päästeala noortering
Foto: Andrus Kopliste

Foto: Andrus Kopliste

Päästeala noortering mõeldud kõigile 7.- 11.aastastele noortele õppeväliseks tegevuseks, kus noored omandavad päästealased teadmised ja oskused, et erinevaid ohuolukordi ennetada ning nende korral teadlikult käituda.

Sirlika Loitmets
juhendaja

Päästeala noorteringis osaleja:

  • oskab ennetada tuleohtu, tegutseda tulekahju puhkemisel ning kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid;
  • teab erinevate veekogudega kaasnevaid ohtusid, oskab märgata hädasolijat vees ning õigesti tegutseda;
  • on tuttav Häirekeskuse tööga ning teab, kuidas hädaabinumbrile helistada ja abilistele teed juhatada;
  • teab esmaabiosutamise ohte ja oskab rakendada peamisi esmaabivõtteid;
  • tunneb kodukeemia märgistust, teab elektriga seonduvaid ohte ning märkab looduses varitsevaid riske;
  • oskab ohutult liigelda ning kasutada turvavarustust;
  • oskab ära tunda ohtliku eseme ning õigesti käituda selle leidmise korral;
  • on füüsiliselt aktiivne ja tervislike eluviisidega.

Noorteringi tööd korraldab ringi juhendaja koostöös mittetulundusühingu, Päästekeskuse ja koostööpartneritega.

Päästeala noortering tegutseb regulaarselt ja järjepidevalt alates jaanuarist kuni mai lõpuni. Noorteringides õpitakse läbi aktiivse tegevuse. Meie tegevuste nimekiri on pikk – tutvume päästesüsteemiga ja päästjate varustusega, õpime käsitlema tulekustutit; proovime läbi, mis reaktsiooni võivad vallandada erinevate ainetega tule kustutamine; tutvume demineerijate tööga, räägime veeohutusest, külastame Häirekeskust, harrastame tuletõrjesporti, matkame, mängime läbi erinevaid ohusituatsioone, orienteerume.

Noore arenemine ringis ning teemade käsitlus toimub koolitusprogrammi alusel. Iga-aastase tegevuskava koostab noorteringi juhendaja vastavalt osalejate oskustele, teadmistele ja soovidele. Ringitöös kasutatakse nii teoreetilisi kui praktilisi õppemetoodikaid. Juhendaja koostab noorteringis osalejate kohta nimekirja ning peab nende osalemise kohta päevikut.

Üks kord aastas toimub noorpäästjatele regionaalne lõpulaager, kus hinnatakse osalejate teadmisi ja oskusi ning antakse neile omandatu kohta tagasisidet. Samuti on võimalus noorpäästjatel osaleda üleriigilises päästeala noortelaagris.