Õpetajad istuvad koolipinki

Koolivaheajal istuvad Paide ühisgümnaasiumi õpetajad ja teised kooli töötajad koolimeeskonnana laudade taha, et projekti „Õpetamine ongi kunst“ raames avardada oma arusaamisi sellest, milline on kaasaegne õpiprotsess. Õpiüritus on kavandatud kolmele päevale, mille vahele jääb iseseisvat tööd ja praktikat.

Projekt kestab 21. oktoobrist 2017. aastast 10. jaanuarini 2018. aastal. Koolituse esimesel päeval, 25. oktoobril sõidavad osalejad Toosikannu puhkekeskusesse, kus kahes töörühmas käsitletakse Avatud Meele Instituudi koolitajate juhendamisel uuest õpi- ja inimesekäsitusest tingitud muutusi RÕK-is ja sellest tulenevaid muutusi õpilase ja õpetaja tegevuses, motiveerituse kujunemises, õpiprotsessis ja hindamises. Vaadeldakse õpetaja kui õpiprotsessi juhi ja kobarrolli täitja tegevusi ning kolmefaasilise konstruktivistliku õpiprotsessi juhtimist.

Anne Kivimäe
õpetaja

Järgmisel päeval, 26. oktoobril töötab koolimeeskond koolimajas. Päev algab iseseisva tööga, mille käigus igaüks koostab ühe koolitunni või ürituse kava, milles rakendab koolitusel saadud teadmisi. Iga õpetaja esitleb või viib kavandatud tunni või ürituse läbi väiksemas rühmas, kus kolleegid saavad teda oma ideedega toetada.

Kolmas koolituspäev on 3. jaanuaril taas koos Avatud Meele Instituudi koolitajatega, kellega koos analüüsitakse ja mõtestatakse saadud kogemusi.

Projektiga on koolimeeskond seadnud endale kolm suurt ülesannet. Esiteks taotletakse seda, et kõik organisatsiooni liikmed on teadlikud muutunud õpikäsitusest ning on praktilise tegevuse käigus kogenud uusi õpetamistehnikaid ja rakendavad neid oma töös. Teiseks muutub organisatsioonikultuur, mille üks osa on ühise õppimise kultuur: õpikeskkond muutub avatumaks, õpetaja koostööpartneriks saab õpilane, kes oskab hinnata uusi teadmisi, analüüsida ennast ning seada eesmärke. Kolmandaks taotletakse seda, et koolis rakendub uus õpikäsitus, õpetaja valdab kaasaegseid õpetamismeetodeid, on ise pädev, motiveeritud ja õnnelik.

Projekti tulemusena rakendub koolis uudne õpikäsitus, õpetajad oskavad juhtida õpiprotsessi, olles õpilastele koostööpartnerid, nii õpetajad kui õpilased on motiveeritud ja õnnelikud, suhted koolis paranevad.

Paide ühisgümnaasiumi projekti „Õpetamine ongi kunst“ rahastab Sihtasutus Innove 4260 euroga programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ elluviimiseks väljakuulutatud projekti „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus“ vahenditest.