Õpilased arutlesid kooli puudutavate teemade üle

Foto: Saskia Metsallik

Sünnipäevanädala raames toimus 15. oktoobril 8.-9. klassidele osaluskohvik.

Osaluskohvikus oli kuus erinevat teemalauda, kus õpilastel oli võimalus oma arvamust avaldada. Teemadeks olid: keskkond, huviringi ja -tegevus, vaimne tervis, koolitoit ja kohvik, hindamissüsteem ja kodutööd ning ajaveetmisvõimalused Paides.

Igas lauas oli üks lauajuht ning oma valdkonna ekspert, kes aitasid õpilastel teemade üle arutleda ning esitasid küsimusi.

Keskkonna teema lauajuhiks oli kooli õpetaja Reet Mändla ning eksperdiks Keskkonnaametist keskkonnahariduse spetsialist Maarika Männil. Õpilased arutlesid prügi sorteerimise üle, jõuti järelduseni, et väga paljud sorteerivad kodus prügi. Samuti käivad mitmed õpilased poes oma isiliku poekotiga, et vähendada plastiku tarbimist.

Marita Kutsar
huvijuht

Huviringide- ja tegevuse lauajuhiks oli kooli huvijuht Marita Kutsar ja eksperdiks Paide Gümnaasiumi noorsootööjuht ning lapsevanem Kersti Viilup. Õpilastega viidi läbi miniuuring, milles küsitleti kõiki arutelus osalenud noori (kokku 30), kellelt uuriti, mitmes huviringis nad osalevad. Kokku osalevad õpilased 18 huviringis, sealjuures 51 erinevas huviringis. Kõige enam osalevad vastanud õpilased Kaitseliidu tegemistes, rahvatantsus ja jalgpallis. Vastanutes 5 õpilast ei osalenud üheski huviringis. 

Vaimse tervise lauajuhiks oli kooli vilistlane Janely Allsaar ja eksperdiks kooli psühholoog Triinu Oraste. Arutleti kriisiolukordade üle, enesekehtestamisest ja motivatsiooni üle. Arutluse käigus jõudsid noored arusaamani, et igas olukorras tuleb jääda rahulikus ja proovida mõista kõiki osapooli.

Koolitoidu ja kohviku lauajuhiks oli kooli õpetaja Diana Valtin ja eksperdiks kokk, ettevõtja  ja lapsevanem Märt Metsallik. Arutleti kooli söökla üle ning kohviku vajadusest koolimajas. Jõuti järeldusele, et koolitoit on hea aga on mõned probleemkohad, näiteks portsude suurus ja toidu maitsestamine. Samuti avaldasid noored arvamust, et koolimajas võiks olla kohvik, kuna õpilased ei tohi kooli ajal poes käia, seega on soov kohviku järele.

Hindamissüsteemi ja kodutööde lauajuhiks oli kooli õpetaja Raivo Tamm ja eksperdiks Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor, kooli hoolekogu esimees ja lapsevanem Rein Oselin. Noortega jõuti järelduseni, et kodutööd ja hinded on vajalikud, eriti vanemas kooliastmes. Õpilased tõid välja, et kodutöid võiks hinnata leebemalt, sest kodus pole võimalik õpetaja abi kohe küsida. 

Ajaveetmisvõimalused Paides lauajuhiks oli õpetaja Kristi Teder ja eksperdiks Paide linna aktiivne noor, ettevõtja ja Paide Gümnaasiumi õpilane Kaarel Vene. Arutelu käigus jõuti järeldusteni, et Paides on puudu kohtadest, kus oma vaba aega veeta. Soov on, et Paide linnas oleks kohtasid, kus istuda ja olla, mis ei oleks lihtsat tee ääres olev pargipink.

Igas lauas olid protokollijad, kes kirjutasid kõik arutelutulemused üles, nendeks olid kooli õpilased Kaarel Kullik, Patricia Matrov, Anette-Frida Evardi, Marta Udu, Elsa-Maris Ivanov, Geitlin Saagim ja Keitlin Jürsto. Arutluse tulemused antakse edasi kooli juhtkonnale ning õpilasesinduse liikmed analüüsivad kevadel, kas mõni tekkinud idee või ettepanek on jõustunud. Osaluskohvikut korraldas õpilasesinduse liige Saskia Metsallik koostöös esinduse liikmetega.