Paide ühisgümnaasiumi õpetajad astusid samme, et saada meisterlikumaks

Õpetajad arutlemas selle üle, milliseid erinevaid rolle nad koolikeskkonnas kannavad. Foto: Kersti Laastau

3. jaanuaril lõppes Paide ühisgümnaasiumi õpetajate jätkukoolitus “Õpetamine ongi kunst”, mis oli alanud oktoobrivaheajal, kui meenutati biheivioristliku ja konstruktivistliku õpikäsituse erinevusi, käsitleti kolmeetapilist õpiprotsessi ning omandati uusi metoodilisi võtteid. Seekord töötasid õpetajad Avatud Meele Instituudi koolitajate Tatjana Kolnese ja Ene Kulasalu juhendamisel Koolituse käigus oli õpetajatel hea võimalus arutleda õpetaja rolli ja noorte õpimotivatsiooni takistavate asjaolude üle ning jagada kogemusi. Tagasisides tõid nad esile, et on eriti rahul võimalusega uusi võtteid praktiliselt harjutada ning kolleegidega kogemusi jagada, sest nii sünnib uusi ideid. Nii mõnigi leidis tuttavale meetodile uue rakenduse. Palju uusi mõtteid andis motivatsiooniteemaga tegelemine.

Anne Kivimäe
õpetaja

Õpetajad rõhutasid, et suurim väljakutse on osata tajuda õpilase sisemist motivatsiooni ja seda reguleerida, ning leidsid, et evokatsioonifaasi oskuslik kavandamine võib oluliselt aidata kaasa sellele, et õpilane on tunnis motiveeritud. See, et kogu koolitus oli üles ehitatud aktiivõppe meetoditele, meeldis suuremale osale: märgati, et niipea, kui vahele oli pikitud loenguosa, kippus enda motivatsioon langema, aga koos aktiivselt tegutsedes seda ei juhtunud. Muret väljendati selle üle, et uut moodi oma tunde kavandades ei pruugi jätkuda piisavalt aega.

Kuigi koolitaja Tatjana Kolnes väitis, et absoluutselt täiuslikuks meistriks ei saa kunagi keegi, sest elus on alati piisavalt muutuvaid välismõjutajaid, on siiski alust arvata, et meie kooli õpetajad mõistavad uuenenud õpikäsitust edaspidi ühtmoodi ja kasutavad tulevikus oma töös uusi ning taasmeenunud metoodilisi võtteid läbimõeldumalt. Aruteludes esile kerkinud probleemidest rääkimine oli loodetavasti esimene samm, et õpikeskkond koolis muutub avatumaks ning õpetajast saab õpilase koostööpartner, kes oskab paremini noore inimese õpimotivatsiooni juhtida.

Paide ühisgümnaasiumi projekti „Õpetamine ongi kunst“ rahastas Sihtasutus Innove 4260 euroga programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ elluviimiseks väljakuulutatud projekti „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus“ vahenditest.