Pokuliste jälgedes, mõeldes Edgar Valterile

Septembrikuus toimus Hillar Hanssoo põhikooli 5. klasside õppetöö mitmes aines projektina, mis oli pühendatud kunstnik-kirjanik Edgar Valteri 21. septembril tähistatud 92. sünniaastapäevale. Selle käigus lõimusid tehnoloogiaõpetuse, käsitöö ja kodunduse, eesti keele ja kirjanduse, loodusõpetuse ja kunstiõpetus tunnid. Suur roll oli kooli raamatukogul.

Kooli õpetajad on veendunud, et aineteülene õpe avardab õpilase maailma, ta hakkab mõistma erinevate õppeainete olulisust eluks vajaliku tarkuse ja kogemuste saamiseks. Praktiliste tegevuste kaudu kujuneb arusaam, et teadmised ja pädevused on omavahel seotud. Seepärast tegid õpetajad koostööd ning otsisid ainekavadest ühisosasid. Koostöö tulemusena valmis projekt, mis sai mõtteid kunstnik Edgar Valteri elust ja loomingust.

Tööd eesmärgistades pidasid õpetajad tähtsaks ainekavadesse kirjutatud väärtusi ja pädevusi. On ju tore, kui noor inimene tunneb huvi Eesti kultuurielu vastu ja huvitub eestikeelsetest kirjandusteostest; kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; tunneb huvi looduse vastu, huvitub looduse uurimisest ja loodusainete õppimisest; oskab sihipäraselt vaadelda loodusobjekte, teha praktilisi töid ning esitada tulemusi; väärtustab elurikkust ja säästvat arengut; otsib ideid, kavandab ja suudab idee teostada; rakendab õpitud loodusteaduste- ning tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi igapäevaelus; teeb rühmatöö kaudu koostööd, aktsepteerib teiste arvamust, teadvustab oma rolli tähtsust lõpptulemuse saavutamisel.

Projekti tulemusena valmisid eesti keele ja kirjanduse tundides loovjutukesed Pokudest ja intervjuud nendega. Loodusõpetuse tunnis tutvuti taimedega, millest on Pokud loodud ja otsiti neid Paide ümbruse looduskeskkonnast. Õppereisil Pokumaale tutvuti erinevate Eestimaa maakondade looduse omapäraga. Kunstiõpetuses leiti joonistamiseks inspiratsiooni kunstniku loomingust. Käsitöö ja tehnoloogiaõpetuse tundides sündisid meeskonnatööna näitusel olevad Pokud. Sõidul Pokumaale toimus viktoriin, ning õpilased esitasid oma jutukesi ja pokudega tehtud intervjuusid.

Kokkuvõte toimetamistest tehti 21. septembril, kunstniku sünniaastapäeval, õppekäiguga Võrumaale Pokumaa teemaparki. Õpilased jäid päevaga rahule ja kirjutasid tagasides oma elamustest.

Maria: Pokuprojekt ja Pokumaal käimine olid väga toredad. Saime palju teada Edgar Valteri ja pokude elu kohta. Lahe oli käia metsas, ise pokusid otsida, märgata looduses kujusid ja värve.

Lenna: Mulle meeldis Pokumaal, sest armastan maale ja fotograafiat.

Tessa Laureen: Oli lahe ennast Pokuks riietuda. Matkarada oli kena looduslik.

Kairiin: Sõidu ajal tutvusime mitme maakonnaga, nägime Mandri-Eesti keskpunkti.

Aaron: Oli laheda kujundusega maja. Sai metsas matkata ja kokata, lõkkel saia küpsetada.

Martin: Vanim poku on Edgar Valter. Edgarile meeldib piip ja pokud söövad jalalabadega.

Aimar: Ma nägin, kuidas vanasti saia küpsetati, millises majas elas Edgar Valter, milline oli tema magamistuba, kuulsin linnuhääli. Nägin kui ilus on loodus.

Õpilasi juhendasid Urmas Mäenurm, Kristi Teder, Ülle Leppoja, Heli Prii, Merike Laas, Mariann Kirs ja Elle Tamar.

Kristi Teder

Näitus valminud pokudest Hillar Hanssoo põhikooli sisehoovis

Saiategu tuleasemel

Seal ta on see Pokumaa!

Foto: Urmas Mäenurm