Valikained


Informaatika 5. klassis
Kaasaegses infoühiskonnas on olulisel kohal infotehnoloogia kasutamine ja töö tõhustamine selle kaudu. Sellest tulenevalt on põhikooli informaatikaõpetuse põhieesmärgiks õpilaste arvutioskuse taseme ühtlustamine ja arvutialaste teadmiste tulemuslik rakendamine erinevate ainetundide eesmärkide saavutamiseks ja toimetulekuks igapäevaelus. Samuti julgustada õpilasi katsetama, avastama ja looma.

Karjääriõpetus 8. klassis
Karjääriõpetus toetab õpilase karjääri planeerimist, valmisolekut elukestvaks õppeks ning ettevõtlusega seotud tegevusteks, lõimides teistes õppeainetes omandatud teadmised.

Maleõpetus 2.-5. klassis
Maleõpetuse eesmärgiks on õpilaste mälu, tähelepanu, leidlikkuse, loovuse ja otsustusvõime arendamine. Malemängu valdamine toetab õpilase loogilise mõtlemise arengut, tähelepanelikkust ja taiplikkust, kasvatab iseloomu, õpetab lahendama mitmesuguseid ülesandeid ning on eduka õppimise eeldus kõigis õppeaineis. Male arendab üldist probleemi lahendamise oskust, mis sisaldab oskust probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideed analüüsida.

Informaatika 5. klassis
Kaasaegses infoühiskonnas on olulisel kohal infotehnoloogia kasutamine ja töö tõhustamine selle kaudu. Sellest tulenevalt on põhikooli informaatikaõpetuse põhieesmärgiks õpilaste arvutioskuse taseme ühtlustamine ja arvutialaste teadmiste tulemuslik rakendamine erinevate ainetundide eesmärkide saavutamiseks ja toimetulekuks igapäevaelus. Samuti julgustada õpilasi katsetama, avastama ja looma.

Karjääriõpetus 8. klassis
Karjääriõpetus toetab õpilase karjääri planeerimist, valmisolekut elukestvaks õppeks ning ettevõtlusega seotud tegevusteks, lõimides teistes õppeainetes omandatud teadmised.

Maleõpetus 2.-5. klassis
Maleõpetuse eesmärgiks on õpilaste mälu, tähelepanu, leidlikkuse, loovuse ja otsustusvõime arendamine. Malemängu valdamine toetab õpilase loogilise mõtlemise arengut, tähelepanelikkust ja taiplikkust, kasvatab iseloomu, õpetab lahendama mitmesuguseid ülesandeid ning on eduka õppimise eeldus kõigis õppeaineis. Male arendab üldist probleemi lahendamise oskust, mis sisaldab oskust probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideed analüüsida.