Õppetöö

AinekavadAinevaldkond Aine Aine Aine Aine Aine
Keel ja kirjandus eesti keel kirjandus      
Võõrkeeled A-võõrkeel B-võõrkeel(vene) B-võõrkeel(saksa) eesti keel teise keelena  
Matemaatika matemaatika        
Loodusained loodusõpetus bioloogia geograafia füüsika keemia
Sotsiaalained inimeseõpetus ajalugu ühiskonnaõpetus    
Kunstiained muusika kunst      
Tehnoloogia tööõpetus käsitöö ja kodundus tehnoloogiaõpetus    
Kehaline kasvatus Liikumisõpetus        
valikained informaatika karjääriõpetus male    

 

 

Ainevaldkond Aine Aine Aine Aine Aine
Keel ja kirjandus eesti keel kirjandus      
Võõrkeeled A-võõrkeel B-võõrkeel(vene) B-võõrkeel(saksa) eesti keel teise keelena  
Matemaatika matemaatika        
Loodusained loodusõpetus bioloogia geograafia füüsika keemia
Sotsiaalained inimeseõpetus ajalugu ühiskonnaõpetus    
Kunstiained muusika kunst      
Tehnoloogia tööõpetus käsitöö ja kodundus tehnoloogiaõpetus    
Kehaline kasvatus Liikumisõpetus        
valikained informaatika karjääriõpetus male